Hírek

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a sziágyi erdészeti erdei iskola által nyújtott Szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésről

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a sziágyi erdészeti erdei iskola által nyújtott Szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésről

 

A SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

 

Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

Adatkezelő megnevezése:         SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Adatkezelő rövidített neve:        SEFAG Zrt.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:   Cg.14-10-300060

Adatkezelő székhelye:               7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21.

Adatkezelő e-mail cím:              sefag@sefag.hu

Adatkezelő képviselője:             Fehér István vezérigazgató

 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:

Név: L-Tender Zrt.

E-mail cím: adatvedelem@sefag.hu

 

Szálláshely-szolgáltatásra vonatkozó ajánlatkérés

 

Az adatkezelés célja:

Szálláshely-szolgáltatás igénybevételére vonatkozó árajánlatadás.

 

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) a) pont szerinti, az érintett hozzájárulása

 

kezelt adatok köre:

 név, cím, telefonszám, e-mail cím

 

adattárolás határideje:

-          Amennyiben nem kerül sor foglalásra, legkésőbb az ajánlatkérésben jelölt időpont.

-          Amennyiben foglalásra kerül sor a szálláshely-foglalást követő 8 év, illetve a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok szerint meghatározott tárolási idő

 

adattárolás módja: elektronikusan

 

Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése:

-          HostWare Kft.. a Hostware szállásfoglalási software üzemeltetője,

-          INTEGRANET Kft., a www.sziagyisuli.hu  oldal üzemeltetője

 

 

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt, úgy jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

 

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem zajlik.

 

Az adatkezelés folyamatának leírása:

A szálláshely szolgáltatásaival kapcsolatban a www.sziagyisuli.hu, www.somogyiturizmus.hu weboldalon, turizmus@sefag.hu, info@sziagyisuli.hu. e-mail címen van lehetőség ajánlatot kérni.

Az ajánlatkérő nevét és e-mail címét minden esetben meg kell adni, azonban esetenként a címét és a telefonszámot is megadja az érintett.

Az ajánlatot a megadott e-mail címen kapja meg az érintett.

 

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

-        kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;

-        kérheti személyes adatainak helyesbítését;

-        visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, amennyiben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a), szerinti érintetti hozzájárulás;

-        kérheti személyes adatai törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén);

-        kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását;

 

Szálláshely-szolgáltatásra vonatkozó szobafoglalás

 

Az adatkezelés célja:

Szálláshely-szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szobafoglalás.

 

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) a) pont szerinti, az érintett hozzájárulása

 

kezelt adatok köre:

Név, cím, telefonszám, e-mail cím.

 

adattárolás határideje:

-          Amennyiben nem kerül sor foglalásra legkésőbb az ajánlatkérésben jelölt időpont.

-          Amennyiben foglalásra kerül sor a szálláshely-foglalást követő 8 év, illetve a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok szerint meghatározott tárolási idő

 

adattárolás módja:

elektronikusan

 

Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése:

-          HostWare Kft. a Hostware szállásfoglalási software üzemeltetője,

 

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt, úgy jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

 

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem zajlik.

 

Az adatkezelés folyamatának leírása:

Szobafoglalásra e-mailen keresztül van lehetőség.

Az info@sziagyisuli.hu, a turizmus@sefag.hu e-mail címeken van lehetőség szállást foglalni.

 

Az e-mailben történő szobafoglalás esetén amennyiben az Ajánlatkérő az ajánlatot elfogadja és erről írásban tájékoztatja a Szálláshelyet, úgy a Szálláshely megteszi a szobafoglalással kapcsolatos lépéseket. A szoba lefoglalásáról a Szálláshely írásban értesíti az érintettet és ezek alapján szerződés jön létre közöttük.

 

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az

alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

-        kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;

-        kérheti személyes adatainak helyesbítését;

-        visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, amennyiben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a), szerinti érintetti hozzájárulás;

-        kérheti személyes adatai törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén);

-        kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását;

 

szálláshely-szolgáltatás

 

adatkezelés célja:

Szálláshely-szolgáltatás igénybevétele.

 

adatkezelés jogalapja:

-          GDPR 6. cikk (1) a) pont szerint, az érintett hozzájárulása, a rendszám, e-mail cím, telefonszám,

-          továbbá a különleges étkezésre vonatkozó adatok kapcsán különleges adatok kezelése valósul meg, amelyek tilalma alól a GDPR 9.cikk (2) bekezdés a, pontja ad felmentést.

-          GDPR 6.cikk ( 1) b) pont szerint, az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, az ÁSZF-ben meghatározott adatok tekintetében

 

kezelt adatok köre:

-          Név, cím (lakcím vagy üzleti cím választásának lehetőségével), születési hely, idő, nem (férfi/nő) – megszólításnál, állampolgárság, útlevélszám vagy szem.ig. szám, telefonszám, e-mail cím, érkezés és távozás ideje, a vendég aláírása, külföldi személy esetén a határátlépés dátuma és helye, gépjármű rendszáma

-          Cégek esetén további adatok: cégnév, beosztás, adószám, székhely

további híreink »

Vissza a Kezdőlapra Foglalás Kapcsolat Áraink Erdei Iskola Program Bemutatkozunk